แสดงรายละเอียดการลงทะเบียนชุมนุม มัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
จำนวนที่รับ
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
101
    ขนมจัดเบรค (สารพัดช่าง)
    ครูณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม
15
15
102
    ขนมจัดเบรค (สารพัดช่าง)
    ครูเอื้อมเดือน อยู่่ไกล
11
11
103
    เสริมสวยครบวงจร (สารพัดช่าง)
    ครูนิรมล  ชัยสิทธิ์
15
15
104
    คอมพิวเตอร์
    ครูเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า/ครูเกียรติชัย  แสนศรี/ครูวัชรพงษ์  ยงไสว
22
22
105
    เคมีจิตอาสา
    ครูสิรินทร์รัตน์ แก้วเปี้ย
15
15
106
    เคมีสรรค์สร้างอาหารและยา(อ.ย.)ปลอดภัย
    ครูสาวิตรี  เรือนจันทร์/ครูสายปัญญา  สุธีรภิญโญ
22
9
107
    ชีวงชีวะวงเวียนชีวิต
    ครูแสงแก้ว พานจันทร์
14
14
108
    ซ่อมเสริมเติมเต็มเกร็ดความรู้
    ครูปทุมทิพย์ จรเกตุ
11
8
109
    ญี่ปุ่นพาเพลิน
    ครูจันทร์ตรา ดีมูล/ครูมานิธ ธนคุณากาญจน์/ครูอาภรณ์ สอนจรูญ
33
29
110
    นักประชาสัมพันธ์ อ.ต. (PR'UTD)
    ครูนิพนธ์ หมูทอง/ครูอุศนา ธีระวรรณ
16
16
111
    ชุมนุมหนังสั้น
    ครูโกมุท แก้วไทรหงวน
11
11
112
    ชุมนุมห้องสมุดและยุวบรรณารักษ์
    ครูอุษณ แก้วไทรหงวน
15
15
113
    เทคนิคเชิงสร้างสรรค์
    ครูธงศักดิ์ บุญธนาธรรม
11
11
114
    เทคโนโลยี
    ครูนุสลา รัฐธรรม
11
11
115
    นักธุรกิจรุ่นเยาว์
    ครูกฤษฎิ์ปิญธา กาวิชัย
12
12
116
    แนะแนวพาเพลิน
    ครูพรรณนิกา ทองศิริ
11
9
117
    ปกิณกะ
    ครูฐปนีย์ พันธชาติ
11
9
118
    พัฒนาตนเอง
    ครูจำรอง สุอรุณ
13
13
119
    พัฒนาทักษะอาชีพ
    ครูวัชรพงษ์ ยงไสว
11
3
120
    ภาษาอังกฤษ จาก Netflix
    ครูหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์
15
15
121
    รอบรู้ไปกับวิทยาศาสตร์
    ครูสุดใจ มีจันทร์
11
11
122
    เล่าไทย
    ครูชานน นพศรี/ครูศุภชัย คำใส
31
31
123
    วิทย์ในชีวิตประจำวัน
    ครูพรชีวิน นนทการ
12
12
124
    ศิลปะ
    ครูชูชาติ โรจนอังกูร
11
11
125
    สร้างพลังบวก
    ครูเฉลิมศรี เลียงกลกิจ
16
11
126
    โสตทัศนูปกรณ์
    ครูสมชาย  สุขสมบูรณ์/ครูบรรเจต เลียงกลกิจ
11
11
127
    อ่านหนังสือ
    ครูสรรค์สิริ  สินธุวงศานนท์/ครูนิยม  เกตุกอ
18
20
128
    BIO CLINIC
    ครูพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง
11
12
129
    English on Tour
    ครูนิตยา แก้วทองมา/ครูวันเพ็ญ ห่อทอง
15
15
130
    English Relaxing
    ครูกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์
14
14
131
    Go to uni
    ครูอรชร จันทร์ผ่อง
11
11
132
    Math Tricks 2020
    ครูมานพ ขันเอีย
16
16
133
    TO BE NUMBER ONE
    ครูเตือน พิมพ์จันทร์/ครูกัลนิกา ศรีภิรมย์/ครูสฐาปรานี เพ็งปั้น/ครูกฤตยา ฉิมกล่อม/ครูทัพไทย ตันติอำไพ
65
61
134
    TUTOR MATH
    ครูอัชรี อุ่นมาก
10
10
135
    English for O-Net
    ครูปัจฉิมา วานิชสรรพ์
11
7
136
    สนุกวิทย์
    ครูวราภรณ์ สีนาค
13
13
137
    Physics Experiments and Activities
    ครูดวงกมล อภิเดช
11
16
138
    แปลเพลงสากลเพื่อฝึกภาษา
    ครูเฉลียว ทับอิ่ม
10
10
139
    กีฬาพาสุข
    ครูสุพจน์ ปานทอง
11
11
140
    งานช่างพื้นฐาน
    ครูมณฑล วังวลสินธิ์
11
6
141
    กีฬาฮาเฮ
    ครูจิเรศ นาคมูล
11
12
142
    วิศวะน้อย
    ครูวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม
12
12
143
    ดนตรีสากล
    ครูประดิษฐ์ เหล็กสิงห์
11
11
145
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
    ครูมานิธ ธนคุณากาญจน์/ครูวิฑูรย์ อินศิริ/ครูนิธิสรรค์ แย้มมูล/ครูเฉลิมพร ทองศรีอ้น/ครูจันจิรา จุลรังสี
184
179
146
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
    ครูนาวี ศักดาเดช/ครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์
257
235
147
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
    ครูสมคิด อินทรา/ครูนิธิพัฒน์ ไพเราะ/ครูสุทธิรัตน์ อินมา
245
236