วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
1.1
0
0
0
0
0
1.2
35
35
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.3
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.4
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.5
41
41
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.6
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.7
0
0
0
0
0
1.8
40
39
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.9
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
1.10.
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
รวม
316
315
0
0
0