วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
4.1
0
0
0
0
0
4.2
0
0
0
0
0
4.3
0
0
0
0
0
4.4
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
0
4.8
0
0
0
0
0
4.9
0
0
0
0
0
4.10.
0
0
0
0
0
4.11
0
0
0
0
0
4.12
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0