วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
5.1
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
5.3
0
0
0
0
0
5.4
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
5.5
0
0
0
0
0
5.6
0
0
0
0
0
5.7
0
0
0
0
0
5.8
0
0
0
0
0
5.9
0
0
0
0
0
5.10.
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
5.12
0
0
0
0
0
รวม
40
40
0
0
0