วันศุกร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
29
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.2
37
37
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.3
42
42
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.4
43
43
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.5
42
42
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.6
29
28
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.7
37
36
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.8
0
0
0
0
0
6.9
31
29
0
2
0
บันทึกแล้ว
6.10.
13
12
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.11
41
33
0
8
0
บันทึกแล้ว
6.12
26
24
0
1
0
บันทึกแล้ว
รวม
370
355
0
13
0