วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
3.1
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.2
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.3
42
42
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.4
42
42
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.5
41
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.6
43
43
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.7
43
43
0
0
0
บันทึกแล้ว
3.8
43
42
0
1
0
บันทึกแล้ว
3.9
42
41
0
1
0
บันทึกแล้ว
3.10.
0
0
0
0
0
รวม
417
413
0
2
0