วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
4.1
30
30
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.2
34
34
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.3
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.4
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.5
39
39
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.6
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.7
40
39
1
0
0
บันทึกแล้ว
4.8
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.9
40
40
0
0
0
บันทึกแล้ว
4.10.
0
0
0
0
0
4.11
40
39
0
1
0
บันทึกแล้ว
4.12
22
22
0
0
0
บันทึกแล้ว
รวม
442
440
1
1
0