วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มา
ขาด
ลา
สาย
สถานะ
รายละเอียด
6.1
29
28
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.2
37
37
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.3
42
41
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.4
43
42
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.5
42
40
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.6
29
28
0
1
0
บันทึกแล้ว
6.7
37
37
0
0
0
บันทึกแล้ว
6.8
37
23
4
2
8
บันทึกแล้ว
6.9
31
21
9
0
1
บันทึกแล้ว
6.10.
0
0
0
0
0
6.11
41
39
0
2
0
บันทึกแล้ว
6.12
27
25
0
1
0
บันทึกแล้ว
รวม
430
393
13
10
9