www.utd.ac.th

ร่วมสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด"
         โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด" ซึ่งมีกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.- 08.00 น. ณ อนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในการนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมสนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคี "คนตาดีช่วยคนตาบอด" เป็นเงินจำนวน 6,600 บาท
 
ผู้ว่าฯ มอบรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561
        นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยมที่ดีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมี
        นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
        1. นายภูบดินทร์ พุทธา
        2. นายพันธกร ชาญชวลิต
        3. นายกฤรกุล ธนภัทรธุวานนท์ 
        >>ชมภาพ
 
นวัตกรรมรางวัลชมเชย Earthworm Smart Farm
        นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things (loT) ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง Earthworm Smart Farm ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท
โดยมมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดดังนี้ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประกวดการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
        ผลการประกวดการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง independent study เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2560
        นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการประกวดการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง( INDEPENDENT STUDY: IS) เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2560 ในงานนิทรรศการ วิชาการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู ปีการศึกษา 2560 “109 ปีโรงเรียนอุตรดิตถ์ก้าวไปด้วยกัน Moving Forward Together” และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มบริการวิชาการกำหนดให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นำเสนอผลงานของตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 100 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนภาคเหนือ
        นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561
        โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าประกวด จำนวน 109 คน มีผู้ชาย 47 คน หญิง 62 คน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561  ในครั้งนี้ตัวแทน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 คน คือ
        - เนส วรัญชัย ชูประเสริฐสุข TI 013
        - พลอย พัชรีพร ชัชวาลย์  TI 014
        - เปา ธีรภัทร ตรีวิมล TI 045
        - โฟล์ค วิชญาดา มณฑาทอง TI 046
        ผลการแข่งขันคือ นายวรัญชัย ชูประเสริฐสุข และ นายธีรภัทร ตรีวิมล ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป >>ชมภาพ
 
รางวัลชนะเลิศ Mini Project ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.
        รางวัลชนะเลิศภาควิชาฟิสิกส์ โครงการค่าย I am SCI ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        วันที่ 26 มกราคม 2561 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  มอบเกียรติบัตรให้กับนายธรรน์ณธร หมอนเขื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จากการเข้าร่วมโครงการค่าย I am SCI ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้ทำ Mini Project ของภาควิชาฟิสิกส์เรื่อง การหาระยะระหว่างแถบข้อมูลบนแผ่น CD โดยร่วมกันกับนายณัฐพงศ์ มันศิริ โรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
เลือกตั้งสภานักเรียน 2561
        วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting Machine) จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์มาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดคือ พรรคกลับมาแต่โดนแล้ว บ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป โดยได้คะแนนเสียงสูงถึง 1,684 เสียง จากจำนวนผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 2,782 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2394 คน และจำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 167 คน >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

International Programs

เข้าระบบเรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้652
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2888
mod_vvisit_counterเดือนนี้30553
mod_vvisit_counterรวม3390627

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

สื่อออนไลน์