www.utd.ac.th

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้นำลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
มอบเกียรติบัตรคณิตศาสตร์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดังรายการต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบเกียรติบัตรคอมพิวเตอร์
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังรายการต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์
        โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการอบรม >>ชมภาพ
 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับดีเด่น
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39. จัดการประชุมเพื่อการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ณ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 และเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 >> ชมภาพ
 
ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน
        โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน (จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ในงานลอยกระทงจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2559
        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมขบวนอันเชิญพระประทีปและกระทงพระราชทาน (จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ในงานลอยกระทงจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2559 โดยการนำของนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมขบวนโดยเคลื่อนขบวนจากวัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนชาวอุตรดิตถ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก >>ชมภาพ

 
งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
        งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังแห่งความภักดี ชาวอุตรดิตถ์ ทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” ตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์มีการจัดกิจกรรม 2 ส่วน คือข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก และข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรมในโรงเรียน โดยการนำของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในเวลา 08.00 น. ร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้163
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้745
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้908
mod_vvisit_counterเดือนนี้26119
mod_vvisit_counterรวม3147171

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์