www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ลำดับสำรอง)
  ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 และดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวเสร็จสิ้นแล้วนั้น มีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรอง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ เป็นผู้มีสิทธ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 โดยให้ไปรายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์  
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 นั้น โรงเรียนจึงประกาศผลการสอบดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สอบได้ไปรายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด นักเรียนที่ไม่รายงานตัว หรือ ไม่มอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์
        ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์  
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 40 คน และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ 
ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สอบได้ไปรายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด นักเรียนที่ไม่รายงานตัว หรือ ไม่มอบตัว ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์

      ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบดอกไม้และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน และมีกิจกรรมน้องๆติดดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความยินดีที่รุ่นน้องมีต่อรุ่นพี่ >>ชมภาพ
 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559 ได้หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน จึงได้จัดการเลือกตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมลงคะแนนเสียง พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
ประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
        ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560
        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจการนำเสนอผลงานดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดำเนินงานภายใต้คำขวัญ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และในปี 2560 นี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นชมรมในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 >>ชมภาพ
 
ร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ”
       โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ” ตามโครงการเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 17
        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 2,530 คน เข้าร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ” ตามโครงการเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตอาชีพต่างๆ การกู้ภัยการอพยพ ท้องฟ้าจำลอง กล้องดูดาว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การฉายหนังสามมิติ นิทรรศการพลังงาน การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เรื่องขยะมูลฝอย การปฏิบัติตนเป้นพุทธมามะกะ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2194
mod_vvisit_counterเดือนนี้10113
mod_vvisit_counterรวม3197994

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์