www.utd.ac.th

การแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559 “น้ำเงิน-ชมพู เกมส์”
        วันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ชื่องาน “น้ำเงิน-ชมพู เกมส์” ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท และกิจกรรมเชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาไทยซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สร้างความรัก ความสามัคคี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย >>ชมภาพ
 
เปิดบ้านน้ำเงินชมพูและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
        เปิดบ้านน้ำเงินชมพู รอบรู้วิชาการ สืบสานพระราชปณิทาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวพระราชดำริ มหาวชิราลงกรณฯ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
        วันที่ 21 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู รอบรู้วิชาการ สืบสานพระราชปณิทาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวพระราชดำริ มหาวชิราลงกรณฯ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งผลงาน รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 และเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอำนวยการจัดงานในครั้งนี้ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมทางวิชาการมากมาย >>ชมภาพ
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
            โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
            โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวส่วนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ม.อ.) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางรุ่งรัตน์ วาทะหงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ3 ตามลำดับ โดยในค่ายมีการจัดกิจกรรม การสร้างค่ายพักแรม เดินทางไกล ผจญภัย บุกเบิก กิจกรรมทักษะ การประกอบอาหาร และกิจกรรมรอบกองไฟ >>ชมภาพ
 
“เพชรท่าเหนือ”
        ตามที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทดสอบความรู้ “เพชรท่าเหนือ” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560 และมีประกาศผลการสอบไปแล้วนั้น เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการรวมคะแนนสอบ จึงขอยกเลิกประกาศผลการสอบ ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2560  และให้ใช้ผลการสอบประกาศ ณ วันที่ 20  มกราคม 2560 แทน  
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        - 
ประกาศผลการทดสอบ 
 
กีฬาพื้นบ้าน วันกีฬาแห่งชาติ
        วันที่ 16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยภูมิปัญญาไทย เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกีฬาไทย และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมตินำเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน "วันกีฬาแห่งชาติ" ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม กระโดดเชือกสามัคคี ชักเย่อ วิ่งกระสอบ ห่วงวิเศษ พรหมวิเศษ วิ่งตะขาบ และกู้ระเบิด โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม >>ชมภาพ
 
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันต่อคำประพันธ์
        นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันต่อคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
        ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ ต่อคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ 
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามประจำปีการศึกษา 2559
        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้นํานักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา2559 โดยมีผกท.วงกต จุลรังสี ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับกองพันที่1 ณ มณฑลทหารบกที่35 ค่ายพิชัยดาบหัก >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2189
mod_vvisit_counterเดือนนี้10108
mod_vvisit_counterรวม3197989

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์