www.utd.ac.th

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบดอกไม้และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน และมีกิจกรรมน้องๆติดดอกไม้ให้กับรุ่นพี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความยินดีที่รุ่นน้องมีต่อรุ่นพี่ >>ชมภาพ
 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559 ได้หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน จึงได้จัดการเลือกตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมลงคะแนนเสียง พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
ประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
        ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560
        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจการนำเสนอผลงานดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งในกิจกรรมเด่นของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดำเนินงานภายใต้คำขวัญ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และในปี 2560 นี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นชมรมในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 >>ชมภาพ
 
ร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ”
       โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ” ตามโครงการเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 17
        วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 2,530 คน เข้าร่วมงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กอุตรดิตถ์ ” ตามโครงการเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตอาชีพต่างๆ การกู้ภัยการอพยพ ท้องฟ้าจำลอง กล้องดูดาว กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การฉายหนังสามมิติ นิทรรศการพลังงาน การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เรื่องขยะมูลฝอย การปฏิบัติตนเป้นพุทธมามะกะ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย >>ชมภาพ
 
การแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559 “น้ำเงิน-ชมพู เกมส์”
        วันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ชื่องาน “น้ำเงิน-ชมพู เกมส์” ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท และกิจกรรมเชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาไทยซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน สร้างความรัก ความสามัคคี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย >>ชมภาพ
 
เปิดบ้านน้ำเงินชมพูและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
        เปิดบ้านน้ำเงินชมพู รอบรู้วิชาการ สืบสานพระราชปณิทาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวพระราชดำริ มหาวชิราลงกรณฯ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
        วันที่ 21 มกราคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู รอบรู้วิชาการ สืบสานพระราชปณิทาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวพระราชดำริ มหาวชิราลงกรณฯ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งผลงาน รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 และเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอำนวยการจัดงานในครั้งนี้ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมทางวิชาการมากมาย >>ชมภาพ
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
            โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
            โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวส่วนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ม.อ.) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางรุ่งรัตน์ วาทะหงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ3 ตามลำดับ โดยในค่ายมีการจัดกิจกรรม การสร้างค่ายพักแรม เดินทางไกล ผจญภัย บุกเบิก กิจกรรมทักษะ การประกอบอาหาร และกิจกรรมรอบกองไฟ >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้557
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้573
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้557
mod_vvisit_counterเดือนนี้11433
mod_vvisit_counterรวม3233925

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์