www.utd.ac.th

รางวัลชนะเลิศ A-Math การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ภาคเหนือ
        วันที่ 7 กันยายน 2559 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
        1. การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปัณณวิศ ขวัญเขียว นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัชพล ดีมี นักเรียนชั้นม. 1/3 ได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 123 คน โดยการควบคุมดูแลของครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
        วันที่ 3 - 7 กันยายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.โดยในวันที่ 3 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 437 คน ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 456 คน ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และนักเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเป็นวันที่ 5 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1- 6/4 จำนวน 146 คน วันที่ 6 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5- 6/7และ 6/10 จำนวน 156 คน และวันที่ 7 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8, 6/9, 6/11 และ 6/12 ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  >>ชมภาพ
 
เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
        จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการจัดการประชุมคัดเลือก “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์มีนักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ จำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ 
        1. ด้านผู้นำเยาวชน และเยาวชนความรู้ความสามารถ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ แจ่มแหยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
        2. ด้านกีฬา ได้แก่ นายธีรภัทร์ บุตรจัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
        3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายกอบชัย จันทร์ศรีงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 และนายธานินทร์ เชื้ออินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
        ชมภาพ
 
กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนอุตรดิตถ์
        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี โดยการนำของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารทุกท่าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ในช่วงเช้าเวลา 07.50 น. เป็นต้นไป เข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดำเนินงานพระราชพิธี จากนั้นมีกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน(ตักบาตร) และหอประชุมพลศึกษา >>ชมภาพ
  
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี นายภานุมาศ ธนสัมบันม์ นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ นายวีระพนธ์ คำดี นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระฯ คณะครูโงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ รำเทิดพระเกียรติ, การมอบกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทักษะทางภาษาไทยด้านต่างๆ, การตอบปัญหาภาษาไทย, การแสดงละครภพวรรณคดี, การพูดโน้มใจ “7 สิงหา ประชามติ”, แข่งขันต่อกลอนสด, รำวงย้อนยุค, เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ, การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี และการโต้วาที ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู, หอประชุมพลศึกษา, หน้าเรือนเวชบุตร และบริเวณโดยรอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี >>
ชมภาพ
 
ประชุมสัมมนา รณรงค์ 7 สิงหา ประชามติ
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “รณรงค์ 7 สิงหา ประชามติ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมรณรงค์การไปออกเสียงประชามติ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ 
        1.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
        2.นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2
        3.นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตเลขาธิการ ปปช.
        4.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
        จึงขอเรียนเชิญคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
 
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามตารางสอบ
        ดาวน์โหลดตารางสอบ
            - ชั้น ม.1
            - ชั้น ม.2
            - ชั้น ม.3
            - ชั้น ม.4
            - ชั้น ม.5
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้247
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้384
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้247
mod_vvisit_counterเดือนนี้9234
mod_vvisit_counterรวม3173245

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์