www.utd.ac.th

รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจจกรรมเนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก( World No Tobacco Day) ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและอ่านสานส์วันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งประกาศเขตปลอดบุหรี่โรงเรียนอุตรดิตถ์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงชุดต้านภัยยาเสพติดจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเดินรณรงค์ให้โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยใน ปี 2560 คำขวัญ “อย่าให้อายุของคุณสั้นลงตามมวนบุหรี่” โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ >>ชมภาพ
 
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์
 
ต้อนรับครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้รั้วน้ำเงิน-ชมพูด้วยความยินดียิ่ง >>ชมภาพ
 
ปรับสภาพนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมเข้าฐานปรับสภาพนักเรียนใหม่ เพื่อหลอมรวมความรัก ความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของนักเรียน และมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ >> ชมภาพ
 
ปรับสภาพนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าฐานปรับสภาพนักเรียนใหม่ เพื่อหลอมรวมความรัก ความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ >> ชมภาพ
 
อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA
         โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยการอำนวยการของ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนครุฑมณีอุทิศ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน >>ชมภาพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้348
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1094
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1442
mod_vvisit_counterเดือนนี้21508
mod_vvisit_counterรวม3277528

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์