www.utd.ac.th


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้วิชาลูกเสือเพิ่มเติม ได้แก่ การผจญภัย การเดินทางไกล บุกเบิก เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 - 29 ธันวาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดงานบอล "คืนสู่เหย้าชาวน้ำเงิน-ชมพู" เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา คารวะครูอาจารย์ ทั้งให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้พบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ในรุ่นเดียวกันและระหว่างรุ่น โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติจากพลตรีพันธ์ศักดิ์  จันทร์ด้ง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์รุ่นที่ 12 เป็นประธานจัดงาน ตลอดงานจะได้ชมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ ปีที่ 5 ในรายการชิงช้าสวรรค์ บรรเลงเพลงลีลาศให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกัน
 


     โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา จากเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 17 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน Education Hub โดยมีโรงเรียนลับแลพิทยาคมและโรงเรียนพิชัย เข้าร่วมประชุมรับการนิเทศ ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 โดยมีนายวันชาติ  อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธาน >ชมภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
 


     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยภาคเช้าเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีในศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคค่ำ เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก >ชมภาพ

อ่านเพิ่มเติม...
 


     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโครงการ English Science & Maths Day Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 307 คน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ให้นักเรียนมีความสามารถในการคำนวณ การคิด และวิเคราะห์ ด้านเหตุผล ตามหลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต >ชมภาพ<

อ่านเพิ่มเติม...
 

     โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดฟรีคอนเสริ์ตวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ ฉลองแชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ณ สนามกีฬำพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้สนับสนุน พ่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิตถ์ ตลอดจนแฟนเพลงที่ติดตามรายการชิงช้าสวรรค์จากทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่งของไทยและเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน นอกจากจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะแล้ว ยังจัดให้มีพิธีการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นสู่เวทีเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้มีโอกาสชื่นชม มีการจุดพลุไฟ สีสันตระการตา
อ่านเพิ่มเติม...
 

     โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดขบวนพาเหรดฉลองแชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ริ้วขบวนแห่เริ่มเคลื่อนเวลา 09.00 น. ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์ ดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ขบวนอัญเชิญ ธงชาติ  ธงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ธงโรงเรียนอุตรดิตถ์ ริ้วขบวนรายชื่อเพลงที่นำเข้าแข่งขันทั้ง 9 เพลง อันประกอบด้วย เพลงห่วงแม่ห่วงแฟน เพลงน้องนางบ้านนา เพลงบุพเพสันนิวาส เพลงมนต์รักแม่กลอง เพลงฝนตกฟ้าร้อง เพลงแม่ค้าตาคม เพลงน้ำท่วม เพลงพระอินทร์เจ้าขา และเพลงลานรักลั่นทม โดยมีนักเรียนแต่งชุดแดนเซ่อร์ที่ใช้ประกวดเพลงนั้น ๆ ตามด้วยรถอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ตามด้วยรถนักร้องนำ นายศรายุทธ บุญหวา (น้องอาร์ม)  รถทีมแดนเซอร์  รถทีมนักดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยเส้นทางขบวนแห่ เริ่มจากบริเวณหน้าโรงแรมสีหราช ผ่านตลาดคลองโพธิ์  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์   ตลาดเทศบาล 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กลับสู่โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
> ชมภาพ ชุด 1 / ชุด 2 <
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้435
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1094
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1529
mod_vvisit_counterเดือนนี้21595
mod_vvisit_counterรวม3277615

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์