www.utd.ac.th

แฟนพันธุ์แท้พุทธประวัติ
        วันที่ 16 กันยายน 2559 นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ นายกฤรกุล ธนภัทรธุวานนท์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้พุทธประวัติ ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีครูจำรอง สุอรุณ และครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมในการแข่งขัน >>ชมภาพ

 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
        วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.00น. – 11.00น. กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองฯพ.ศ.2509 ข้อ 295 โดยการอำนวยการของ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครูผู้กำกับลูกเสือ บุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ระดับชั้นม.1 จำนวน 411 คนเข้าร่วม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์  >>ชมภาพ

 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆและการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์
        วันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฏหมายให้แก่นักเรียน โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจาก นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจำนวน 200 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมน้ำเงิน – ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ
 
รางวัลชนะเลิศ A-Math การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ภาคเหนือ
        วันที่ 7 กันยายน 2559 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
        1. การแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปัณณวิศ ขวัญเขียว นักเรียนชั้นม. 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัชพล ดีมี นักเรียนชั้นม. 1/3 ได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 123 คน โดยการควบคุมดูแลของครูวิไลวรรณ ด้วงรักษา
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
        วันที่ 3 - 7 กันยายน 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.โดยในวันที่ 3 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 437 คน ณ วัดดอยท่าเสา ตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 456 คน ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร์ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และนักเรียนชั้นธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเป็นวันที่ 5 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1- 6/4 จำนวน 146 คน วันที่ 6 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5- 6/7และ 6/10 จำนวน 156 คน และวันที่ 7 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8, 6/9, 6/11 และ 6/12 ณ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  >>ชมภาพ
 
เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
        จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการจัดการประชุมคัดเลือก “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้โรงเรียนอุตรดิตถ์มีนักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ จำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ 
        1. ด้านผู้นำเยาวชน และเยาวชนความรู้ความสามารถ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ แจ่มแหยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
        2. ด้านกีฬา ได้แก่ นายธีรภัทร์ บุตรจัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
        3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายกอบชัย จันทร์ศรีงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 และนายธานินทร์ เชื้ออินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
        ชมภาพ
 
กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนอุตรดิตถ์
        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี โดยการนำของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารทุกท่าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ในช่วงเช้าเวลา 07.50 น. เป็นต้นไป เข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดำเนินงานพระราชพิธี จากนั้นมีกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน(ตักบาตร) และหอประชุมพลศึกษา >>ชมภาพ
  
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

เว็บไซต์กลุ่มบริหาร

เว็บกลุ่มสาระฯ/งาน

เว็บไซต์ในจังหวัด

เข้าระบบเรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2195
mod_vvisit_counterเดือนนี้10114
mod_vvisit_counterรวม3197994

สังคมออนไลน์

บริการ

สาระความรู้

International Programs

สื่อออนไลน์