www.utd.ac.th

ต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ยินดีต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
        วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนพิชัย และกล่าวแสดงความยินดีแก่ “คุณครูกฤษฎิ์ปิญธา กาวิชัย และคุณครูธัญญลักษณ์ ปาด้วง” ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
        ในนามโรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูและขอต้อนรับเข้าสู่รั้วน้ำเงินชมพูด้วยความอบอุ่น >>ชมภาพ