www.utd.ac.th

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ แสดงความยินดีในโอกาส นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 >>ชมภาพ