www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
        
ดาวน์โหลด