www.utd.ac.th

ข่าว มสธ


        สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 รอบสอง ผู้สนใจติดตามรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Courses/C_master.htm