www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (ลำดับสำรอง)
  ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 และดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวเสร็จสิ้นแล้วนั้น มีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบได้ลำดับสำรอง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ เป็นผู้มีสิทธ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 โดยให้ไปรายงานตัวและมอบตัวตามกำหนด ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์