www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อโควตา ม.4 นักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์(ลำดับสำรอง)

        ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตานักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ไปแล้วนั้น มีนักเรียนสละสิทธิ์ จำนวน 114 คน โรงเรียนจึงขอประกาศให้ผู้มีสิทธิ์(ลำดับสำรอง) ลำดับที่ 322 - 380 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปยื่นใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาเข้าเรียน ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ผู้ไม่มายื่นใบสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
        ดาวน์โหลด 
        ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์