www.utd.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตานักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 230 ราย ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้มาสอบเพื่อคัดเลือกเข้าแผนการเรียน ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.
        ดาวน์โหลด 
            - ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์