www.utd.ac.th

สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

      โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับผู้ปกครองซึ่งให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก
       ชมภาพ
      
 ดูสถิติการรับสมัคร 


สถิติการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

วันที่สมัคร

ในเขตพื้นที่

 นอกเขตพื้นที่

ต่างจังหวัด

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

27 มี.ค.60

219 50 269 162 24 186 61 7 391 71 462

28 มี.ค.60

 58

 12 70 5710 6791 10124 23147

29 มี.ค.60

 15

 2 17 16 3 194 - 4 35 5 40

30 มี.ค.60

11

 2 13 9 1 10 - - - 20 3 23

 รวม

303 

66 369 244 38 282 19221570102672