www.utd.ac.th

สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับผู้ปกครองซึ่งให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก
        ชมภาพ
       
ดูสถิติการรับสมัคร 


สถิติการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

วันที่สมัคร

โรงเรียนเดิม

โรงเรียนในจังหวัด 

ต่างจังหวัด   

 รวมทั้งสิ้น

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

 ชาย

หญิง 

รวม 

ชาย 

 หญิง

 รวม 

27 มี.ค.60

2

-237100137591444109153

28 มี.ค.60

4

13 38 5124621 4261

29 มี.ค.60

 -

 - -347-1135

8

30 มี.ค.60

 1

 - 1 41519 -33 518 23

 รวม

7

-7571572147172471174245