www.utd.ac.th

รับสมัครพี่เลี้ยงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

        โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับอาสาสมัครพี่เลี้ยง จำนวน 50 คน ทำหน้าที่ดูแลและคอยช่วยเหลือน้องใหม่ ในกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคีของรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครที่ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. หมดเขตวันที่ 25 เมษายน 2560 และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2560 

        ดาวน์โหลด
            - 
ใบสมัคร
            - 
โครงการ