www.utd.ac.th

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

        โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักฐานประกอบการสมัคร กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
         ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์