www.utd.ac.th

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับอัตรา วิธีการ และกำหนดการ ตามหนังสือโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ ศธ 04269.41/379 และ ศธ 04269.41/380 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และหนังสือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ สปค.อต. 1/2560 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

 ดาวน์โหลด 
              - หนังสือแจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
                     
ชั้น ม.1 และ ม. 4
                     
ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
             
หนังสือแจ้งการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา(สมาคมฯ)
              ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน