www.utd.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
        วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยการอำนวยการของนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนครุฑมณีอุทิศ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน >>ชมภาพ