www.utd.ac.th

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทยจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัคร คุณวุฒิและคุณสมบัติ หลักฐานประกอบการสมัคร และการสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์