www.utd.ac.th

ปรับสภาพนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมเข้าฐานปรับสภาพนักเรียนใหม่ เพื่อหลอมรวมความรัก ความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวของนักเรียน และมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ >> ชมภาพ