www.utd.ac.th

อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA
         โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วย OBECQA และระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยการอำนวยการของ นายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ