www.utd.ac.th

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560
        โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์