www.utd.ac.th

กิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานทางวิชาการ
      โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานทางวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2, 4/1 และ 4/2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายนเรศ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท โดยมีกิจกรรมตามฐานดังนี้ ฐานภาษาอังกฤษ ฐานคณิตศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์ และฐานSTEMศึกษา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกันของลูกน้ำเงินชมพู >>ชมภาพ