www.utd.ac.th

โครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ม.6
     กลุ่มงานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดทำโครงการตักบาตร เติมบุญ หนุนนำ พระพุทธศาสนา ตามปรัชญาโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อสนองโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบสานปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 12 - 27 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ