www.utd.ac.th

ชมรม TO BE NUMBER ONE รับการตรวจเยี่ยม
    โรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บคะแนนการลงปฏิบัติงานจริง ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประเภทต้นแบบระดับเพชร นำโดย ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ นางกฤษณา จันทร์ตรี และนางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต โดยมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับ และการนำเสนอผลงานจากนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ