www.utd.ac.th

สอบการวัดประเมินผล PISA ปีการศึกษา 2560
     โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดสอบการวัดประเมินผล เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้เดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนด้วย >>ชมภาพ