www.utd.ac.th

ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
        นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่จำนวน 7 ราย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
        1. ครูศุภชัย คำใส 
        2. ครูนฤพนธ์ น่วมศิริ 
        3. ครูสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ 
        4. ครูสาริสา อินจ่าย 
        5. ครูวาสนา จันทร์น้อย 
        6. ครูมานพ ขันเอีย 
        7. ครูธิติสรรค์ แย้มมูล
            >> ชมภาพ