www.utd.ac.th

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
        นางรุ่งรัตน์  วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้วน้ำเงินชมพู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยให้โอวาทในการดำเนินชีวิต และการศึกษา อีกทั้งยังกล่าวถึงโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา จึงขอให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน >>ชมภาพ