www.utd.ac.th

รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่รับรางวัลการสอบแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังรายการต่อไปนี้  
       1.โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2560 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายคงกระพัน ดอนท้วม อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธฤต แก้วสุข อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายอัยยะภัทร ขอบเขต อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายดนุภพ กลิ่นพินิจ อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายผลบุญ เกิดมั่น อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
        2.โครงการทดสอบความรู้วิชาภาอังกฤษ ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายรชต คณิตปัญญาเจริญ ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายธฤต แก้วสุข ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายอัยยะภัทร ขอบเขต ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายกันต์รพี อัมพรชัยโชติ ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายนพณัฐ มังคลาด ได้ที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
        3.โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 
            เด็กหญิงณิชา บุญแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
            เด็กหญิงพัทธญา บุญนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
            นายอัยยะภัทร ขอบเขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ
            เด็กชายคงกระพัน ดอนท้วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            เด็กชายรชต คณิตปํญญาเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            เด็กชายปุณยวีร์ นาคสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            เด็กชายดิตถ์ลาภ ลาภชัยเจริญกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            นายโชคชัย ชูพานิชสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            นายกันต์รพี อัมพรชัยโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
            นายนพณัฐ มังคลาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
               >>ชมภาพ