www.utd.ac.th

ศิษย์เก่า อ.ต. มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย
        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเป็นอนุสรณ์ประจำรุ่นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและรุ่นน้อง ในการใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์จะมีการรวมกลุ่มออกกำลังกายหลังเลิกเรียนเป็นประจำ >>ชมภาพ