www.utd.ac.th

ส่งมอบกระทงให้วัดธรรมาธิปไตย และวัดหมอนไม้
        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอุตรดิตถ์ส่งมอบกระทงที่นักเรียนจัดทำให้แก่วัดธรรมาธิปไตย และวัดหมอนไม้เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2560 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำกระทงมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก >> ชมภาพ