www.utd.ac.th

สอบธรรมสนามหลวง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักศาสนศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการสอบธรรมสนามหลวง โดยมีการจัดสอบตั้งแต่ระดับธรรมชั้นตรี ธรรมชั้นโท และธรรมชั้นเอก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการสอบ ในการนี้นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ >>ชมภาพ