www.utd.ac.th

“เพชรท่าเหนือ”
        โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสอบวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดการรับสมัครตลอดจนการประกาศผล ตามเอกสารโครงการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0 5541 1104 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ  
        ดาวน์โหลด
           
 - เอกสารโครงการ 
             
ใบสมัคร