www.utd.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพม.39 อุตรดิตถ์ เขต 1
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สพม.39 อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังต่อไปนี้
        1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
            รางวัล ชนะเลิศ เด็กชายสิรภพ โพธิ์งาม ม.3/1
            นางอัชรี อุ่นมาก คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล 
        2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
            รางวัลชนะเลิศ นายเอกอังกูร เอกภาพันธ์ ม.6/1
            นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล 
         3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
            1. นางสาวณัฐณิชา ทักทอนพงษ์ ม.3/1
            2. นายดิตถ์ลาภ ลาภชัยเจริญกิจ ม.3/1
            3. เด็กชายพิชญุตม์ เหรา ม.3/1
            นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น และนายมานพ ขันเอีย คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล 
         4. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
            รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. นายจุฬจักศ์ โพธิ์งาม ม.5/1
            2. นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ ม.5/1
            3. นายรัชพล เศรษฐธรกุล ม.5/1
            นายนาวี ศักดาเดช และนางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
            1. เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญ ม.2/1
            2. นางสาวธนภรณ์ คงอยู่ ม.3/1
            3. เด็กหญิงรวิกานต์ แก้วพูลปกรณ์ ม.3/1
            นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง และนางสายใจ เกรททิ คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
            รางวัลชนะเลิศ
            1. นางสาวพรสิริ ทองสะอาด ม.6/3
            2. นางสาวพิชามญชุ์ เหมืองห้า ม.6/5
            3. นางสาววิลิญญา บัวนุช ม.6/5
            นายนิยม เกตุกอ และนางจันทร์แรม บุญส่ง คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        7. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
            รางวัลชนะเลิศ
            1. เด็กชายคงกระพัน ดอนท้วม ม.1/1
            2. เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญส่ง ม.3/2
            นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี และนางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
            1. นายกัมปนาท หอมอ่อน ม.6/2
            2. นายพิสิทธิ์ คำเลิศ ม.6/2
            นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ และนางสุจิตรา รอดทองดี คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
            รองชนะเลิศอันดับที่ 2
            เด็กชายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.2/1
            นางระวีวรรณ ดอนท้วม คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        10. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
            รางวัลชนะเลิศ นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.4/1
            นางระวีวรรณ ดอนท้วม คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        11. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
            1. เด็กชายจิราธิป เพ็งแสงทอง ม.2/3
            2. เด็กชายณัชพล ดีมี ม.2/3
            นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา และนางสาวมัลลิกา เปรมลาภ คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        12. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
            นายปกรณ์ ปราบสมรชัย ม.5/1
            นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        13. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
            เด็กชายไผทพัฒน์ โมลี ม.3/1 
            นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        14. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
            นางสาวดวงพร เมืองใจ ม.5/1
            นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล

         และเข้าร่วมการแข่งขันพิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 4 และ “พิชัยคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมภักดิ์กมลและห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี้
        1 .การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท
            นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.4/1
            นางระวีวรรณ ดอนท้วม คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล
        2. การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 ได้รับเงินรางวัล 700 บาท
            1. เด็กชายพิสิษฐ์ ทรกัณฑ์ ม.1/1
            2. เด็กชายทัตต์ดนัย บุญเอม ม.1/1
            นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา คุณครูที่ปรึกษาและควบคุมดูแล