www.utd.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตร
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพม.39 อุตรดิตถ์ เขต 1
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพม.39 อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังต่อไปนี้
        1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1
            1. เด็กชายชยานันท์ ชำนาญยา
            2. เด็กชายบวรทัต เกิดส่ง
            3. เด็กชายสิรวิชญ์ ภูริสัตย์
            ครูที่ปรึกษา 1. นายปณตชรกร จีนอนันต์ 2. นางทศพร เพียสามารถ
        2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1
            1. นายวิศรุต เรียนศา
            2. นายชลสิทธิ์ เธียรเจริญ
            3. นายปิยะเทพ วงษ์พานิช
            ครูที่ปรึกษา 1. นางจันจิรา จุลรังสี 2. นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร
        3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2
            
1. เด็กชายวัฒนธร ฉิมเลี้ยง
            2. เด็กชายณกฤช ลิยงค์
            3. เด็กชายชัยชนะ จังติยานนท์
            ครูที่ปรึกษา 1. นางศรีสุรางค์ รังเพ็ง 2. นางสาวสุวนันท์ อ่อนจิ๋ว
        4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1
            1. นางสาววัลภา คำหอม
            2. นางสาววรรตนสร ชินวงษ์
            3. นางสาวชนากานต์ ตันพรพิทักษ์
            ครูที่ปรึกษา 1. นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร 2. นางสุดใจ มีจันทร์ 
        5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1
            1. เด็กชายไกรวุฒิ ดาคำ
            2. เด็กชายธีรภัทร์ แก้วจีน
            3. เด็กชายรณพีร์ สุภาภรณ
            ครูที่ปรึกษา 1. นางสุวิมล ยงไสว 2. นายณัชพล ดีอุดม
        6.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2
            1. นายธนบดี มาปัด
            2. นายเฉลิมพล ใสบุญ
            3. นายณัฐนันท์ อินนุ่ม
            ครูที่ปรึกษา 1. นายชัยชาญ พรวญหาญ 2. นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง
        7.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
            เหรียญทอง ชมเชย
            1. นายธฤต แก้วสุข
            2. เด็กหญิงญานิศา พรหมแก้วต่อ
            3. เด็กหญิงสุวภัทร์ นพรัตน
            ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 2. นางวราภรณ์ สีนาค
        8.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
            เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2
            1. นางสาวกษมาวรรณ ชมภู่
            2. นางสาวสุทธิ์ชลัชญาพัชรจิราพงศ์
            3. นางสาวภัทราวดี คุ้มคำ
            ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ย 2. นางสาวิตรี เรือนจันทร์
       9.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
            เหรียญทอง ชนะเลิศ
            1. เด็กชายวชิรดิตถ์ สีนาค
            2. เด็กชายวุฒินันท์ อิ่มเอม
            ครูที่ปรึกษา 1. นายสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ 2. นางอรชร จันทร์ผ่อง
       10.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
            เหรียญทอง ชนะเลิศ
            1. นางสาวทักษพร กองเงิน
            2. นายศุภชัย เบ้าทอง
            ครูที่ปรึกษา 1. นายวงกต จุลรังสี 2. นางสาวดวงกมล แป้นชูผล
        11.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
             เกียรติบัตรเข้าร่วม
            1. เด็กชายภูรินทร์ อินทร์ทรา
            2. เด็กชายพงศภัค ทองมา
            ครูที่ปรึกษา 1. นายวงกต จุลรีงสี 2. นายสมคิด อินทร์ทรา
        12.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
            เหรียญเงิน 
           
1. เด็กชายดลสันต์ โพธิ์เก่ง
           2. เด็กชายอธิบดี ทองสะอาด
            ครูที่ปรึกษา 1. นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค 2. นายชัยชาญ พรวญหาญ

        นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “science show” จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรื่อง ห้องครัวอลวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
        นักเรียนที่เข้าร่วม
            1. เด็กชายธฤต แก้วสุข
            2.เด็กชายพิชญุตม์ เหรา
            3.เด็กหญิงณัฐณิชา ทักทอนพงษ์
            เป็นครูที่ปรึกษา 1. นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 2. นายปณตชรกร จีนอนันต์