www.utd.ac.th

ผลงานวิชาการ
acadpub.jpg
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางรัชนี เตชา 40
2 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง 111
3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ 142
4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง 189
5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางปภศร ดิษบรรจง 175
6 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา 167
7 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา 155
8 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : เนตรดาว โพธิ์สา 426
9 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ 404
10 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางศรีอุบล อ่วมแจง 4714
11 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้สุขภาพ หน่วยการเรียนรู้สภาพอากาศ หน่วยการเรียนรู้ท่องเที่ยว รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ 2835
12 ความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่าน Social network : นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง 3850
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางระวีวรรณ ดอนท้วม 5105
14 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางจำรอง สุอรุณ 3642
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ : สาวิตรี เรือนจันทร์ 4606
16 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา วิชา สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 5340
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางทศพร เพียสามารถ 5249
18 การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ วิชาพิเศษหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางสุจิตรา รอดทองดี 4297
19 รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนภูมิกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี : นางปทุมทิพย์ จรเกตุ 4952
20 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) รายวิชา ค32203 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางอัชรี อุ่นมาก 6114
21 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้เทคนิค STAD: นางสาวเอื้อมเดือน อยู่ไกล 5057
22 รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนวิชางานกราฟิก เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นายโกมุท แก้วไทรหงวน 5722
23 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายอาญา รายวิชา ส 43204 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิวัฒชัย หล่มศรี 4407
24 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มรายวิชา ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ : นางสาวสมลักษณ์ ตันพรพิทักษ์ 4519
25 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามหลักธรรมคำสอนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นายสมชัย ทองภักดี 5609
26 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สมดุลเคมี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา : นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 6280
27 รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 : นายเชาวลิต พันถา 17004
28 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนท้องถิ่นของเรา(จังหวัดอุตรดิตถ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายอรรถวิทย์ อันจิตต์แจ่ม 5183
29 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกกีตาร์ขั้นพื้นฐาน วิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เพิ่มเติม) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ 6083
30 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ 6309
31 การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว43201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : นิคม คล้ายชม 6421
32 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ภัทณี วงสกุล 4167
33 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : ธวัชชัย ธีระวรรณ 8138
34 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E เรื่อง สารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ทศพร เพียสามารถ 7601
35 รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการประพันธ์เรื่อง การแต่งกลอนและกาพย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อุ่นเรือน เสือน้อย 10562
36 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการผูกจีบผ้าเพื่อการตกแต่งวิชางานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : เฉลา หล่มศรี 7893
37 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นวลจันทร์ บัวพิมพ์ 5271
38 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน รายวิชา ง 33201กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : สมใจ ใจวงษ์ 7137
39 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางนุสลา รัฐธรรม 4607
40 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธสาสนา รหัส ส41201 หน่วยพระพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 7235
41 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : จำรอง สุอรุณ 6495
42 รายงานการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ วิชา ท ๔๒๑๐๑ ภาษาไทย สาระที่ 4 (หลักการใช้ภาษา) เรื่อง คำ การใช้คำและสำนวนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กฤตยวรรณ มาอยู่ 4621
43 การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชา ค 43202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิไลรัตน์ รอดมณี 9950
44 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศิลปะพื้นฐาน เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นิลปาน บูรณารมณ์ 7525
45 ลูกเสือกับประชาธิปไตย : สุจิตรา รอดทองดี 5474
46 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับสอนซ่อมเสริม เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิชา ค 41102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อภิชาต จารุชาต 5337
47 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา ท 32101 ภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : พรรณวดี บูรณารมย์ 13470
48 ชุดกิจกรรมสำรวจบุคลิกภาพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ : ศิริพร บางสุด 7923
49 รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว42181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : วิจิตราภรณ์ วิรัตน์ชัยวรรณ 4260
50 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : ภาดร พิมพ์โพธิ์ 5296
51 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : ปัญญา สอนอินทร์ 9564
52 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นงนุช วงษ์กระสันต์ 5477
53 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : สุดธิดา กิตยานุรักษ์ 10010
54 รายงานการสร้างและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : กัลนิกา ศรีภิรมย์ 5541
55 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ :กุสุมา คำทิพย์ 5844