www.utd.ac.th

ผลงานวิชาการ
acadpub.jpg
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 เรื่อง เซต การเขียนเซต และสมาชิกของเซต : เฉลิมพร ทองศรีอ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 58
2 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพาน 2481
3 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-PLUS วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) เรื่อง Tourist Attractions in Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ 320
4 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางรัชนี เตชา 265
5 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา ว 32242 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง 250
6 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ 361
7 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง 363
8 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางปภศร ดิษบรรจง 340
9 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา 357
10 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตของลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา 392
11 รายงานการใช้ชุดกิจกรรม ดนตรีไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : เนตรดาว โพธิ์สา 602
12 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดวรรณสารศึกษา วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ 606
13 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว 21101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางศรีอุบล อ่วมแจง 5151
14 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้สุขภาพ หน่วยการเรียนรู้สภาพอากาศ หน่วยการเรียนรู้ท่องเที่ยว รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ 3029
15 ความคิดเห็นของนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่าน Social network : นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง 4027
16 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางระวีวรรณ ดอนท้วม 5300
17 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางจำรอง สุอรุณ 3788
18 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ : สาวิตรี เรือนจันทร์ 4835
19 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา วิชา สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 5539
20 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางทศพร เพียสามารถ 5545
21 การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ วิชาพิเศษหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : นางสุจิตรา รอดทองดี 4460
22 รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแผนภูมิกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี : นางปทุมทิพย์ จรเกตุ 5283
23 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) รายวิชา ค32203 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางอัชรี อุ่นมาก 6301
24 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้เทคนิค STAD: นางสาวเอื้อมเดือน อยู่ไกล 5196
25 รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนวิชางานกราฟิก เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นายโกมุท แก้วไทรหงวน 5876
26 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายอาญา รายวิชา ส 43204 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิวัฒชัย หล่มศรี 4528
27 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มรายวิชา ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ : นางสาวสมลักษณ์ ตันพรพิทักษ์ 4618
28 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ตามหลักธรรมคำสอนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : นายสมชัย ทองภักดี 5817
29 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง สมดุลเคมี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา : นางสาวิตรี เรือนจันทร์ 6393
30 รายงานการประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 : นายเชาวลิต พันถา 17077
31 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนท้องถิ่นของเรา(จังหวัดอุตรดิตถ์) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายอรรถวิทย์ อันจิตต์แจ่ม 5311
32 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกกีตาร์ขั้นพื้นฐาน วิชาดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (เพิ่มเติม) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ 6170
33 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : วิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ 6439
34 การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องไฟฟ้าสถิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว43201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : นิคม คล้ายชม 6690
35 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ภัทณี วงสกุล 4323
36 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : ธวัชชัย ธีระวรรณ 8333
37 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E เรื่อง สารรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ทศพร เพียสามารถ 7707
38 รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการประพันธ์เรื่อง การแต่งกลอนและกาพย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อุ่นเรือน เสือน้อย 11083
39 การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการผูกจีบผ้าเพื่อการตกแต่งวิชางานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : เฉลา หล่มศรี 8075
40 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : นวลจันทร์ บัวพิมพ์ 5384
41 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้งานช่างพื้นฐาน รายวิชา ง 33201กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : สมใจ ใจวงษ์ 7262
42 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : นางนุสลา รัฐธรรม 4714
43 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธสาสนา รหัส ส41201 หน่วยพระพุทธกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ 7390
44 ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา (ส 31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : จำรอง สุอรุณ 6651
45 รายงานการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ วิชา ท ๔๒๑๐๑ ภาษาไทย สาระที่ 4 (หลักการใช้ภาษา) เรื่อง คำ การใช้คำและสำนวนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กฤตยวรรณ มาอยู่ 4718
46 การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชา ค 43202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : วิไลรัตน์ รอดมณี 10156
47 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศิลปะพื้นฐาน เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นิลปาน บูรณารมณ์ 7739
48 ลูกเสือกับประชาธิปไตย : สุจิตรา รอดทองดี 5822
49 รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับสอนซ่อมเสริม เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิชา ค 41102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อภิชาต จารุชาต 5500
50 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา ท 32101 ภาษาไทย (วรรณคดีวิจักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : พรรณวดี บูรณารมย์ 13614
51 ชุดกิจกรรมสำรวจบุคลิกภาพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ : ศิริพร บางสุด 8228
52 รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา ว42181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 : วิจิตราภรณ์ วิรัตน์ชัยวรรณ 4365
53 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 : ภาดร พิมพ์โพธิ์ 5401
54 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : ปัญญา สอนอินทร์ 9904
55 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : นงนุช วงษ์กระสันต์ 5580
56 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : สุดธิดา กิตยานุรักษ์ 10154
57 รายงานการสร้างและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ : กัลนิกา ศรีภิรมย์ 5705
58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ :กุสุมา คำทิพย์ 5974