www.utd.ac.th


ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ผู้รายงาน  นางสุดธิดา  กิตยานุรักษ์ 
ปีที่รายงาน  พ.ศ. 2551

 บทคัดย่อ

     การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
        2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์
        3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์
     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ที่เรียนรายวิชา อ 43201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 45 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
        1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
        2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
        3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่า IOC  และ ค่าที  (t-test)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
     ผลการรายงานพบว่า
        1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2. ความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์  สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากที่สุด