หลักสูตรของโรงเรียนอุตรดิตถ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
          ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
                        1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                        2. ซื่อสัตย์สุจริต
                        3. มีวินัย
                        4. ใฝ่เรียนรู้
                        5. อยู่อย่างพอเพียง
                        6. มุ่งมั่นในการทำงาน
                        7. รักความเป็นไทย
                        8. มีจิตสาธารณะโรงเรียนอุตรดิตถ์
15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
www.utd.ac.th