พันธกิจ

         1. พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต              ความเป็นพลโลก
         2. พัฒนาความสามารถของครูให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล
         3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาและความร่วมมือกับชุมชน

School Missions

         1. To improve the students educationally and skillfully as the world class standard, to make them realize the ethic, the morality,
              and to promote their way of life as the world citizenship
         2 To develop the instructors’ competence about their efficient methodology as the world class educational standard
         3 To develop the administration and management of the world class efficient educational systematic standard and to connect
             the co-operative developing school network and the community’s participation


Vision de l’Ecole

         1. Pour améliorer, éduquer les écoliers efficacement, implanter la vertu, la moralité et les encourager de mener leur vie selon
             le peuple mondial.
         2. Pour développer la compétence des instructeurs à diriger leur enseignement efficacement selon le niveau éducational mondial.
         3. Pour développer l’ administration, l’ arrangement, et le système de l’éducation selon le niveau mondial, et pour augmenter les écoles
             co – opératives développée par la participation de la communauté.
 

โรงเรียนอุตรดิตถ์
15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
www.utd.ac.th