กลยุทธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

         1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาสากล
         2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ความเป็นพลโลก
         3. พัฒนาศักยภาพความรู้ครูสู่มาตรฐานสากล
         4. พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
         5. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
             5.1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล              
             5.2. สร้างความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล
             5.3. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
         6. สร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาและความร่วมมือกับชุมชน

School Strategies

         1. To improve the students’ competence to become the world class educational standard
         2. To make the students realize the ethic , the morality and to promote their way of life as the world citizenship
         3. To develop the instructors’ competence and knowledge to become the world class standard
         4. To develop the instructors’ methodology and instruction as the world class standard
         5. To develop and to promote the educational administration on :
              5.1. the administrative development and management of the world class educational standard and the efficient system
              5.2. the basic input readiness production for the movement to the world class educational standard
              5.3. the resource raising for the development to the world class standard and the excellent educational management
         6. To increase many more co-operative school networks and the participation of the community

  

Stratégies de l’Ecole

         1. Pour améliorer la compétence des écoliers à devenir le niveau éducational mondial
         2. Pour faire les élèves avoir conscience de la vertu, la moralité, et pour les encourager de mener leur vie selon le peuple mondial.
         3. Pour développer la compétence et la conscience des instructeurs à devenir le niveau mondial.
         4. Pour développer la méthodologie et l’enseignement des instructeurs selon le niveau mondial.
         5. Pour développer et encourager l’administration éducationale en :
             5.1 le développement, l’arrangement et le système de l’éducation efficacement selon le niveau mondial
             5.2 le parfait fondamental des écoliers pour le déplacement au niveau éducational mondial
             5.3 la mobilisation des resources pour le développement au niveau mondial et le meilleur arrangement éducational.
         6. Pour augmenter plusieurs écoles co – opératives développées par la participation de la communauté.

  

โรงเรียนอุตรดิตถ์
15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
www.utd.ac.th