วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

School Vision
To improve and develop the students to become well – educated
with skillful knowledge as the world class standardVision de l’ Ecole
Pour améliorer et développer les élèves à devenir les personnes savantes avec leur savoir – faire
et leur connaissance selon la norme de classe mondiale. 

โรงเรียนอุตรดิตถ์
15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
www.utd.ac.th